Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Biz hakda

takmynan1

Biz kim

2005-nji ýylda döredilen kompaniýamyz --- Zangzhou Goldx Elektromehaniki enjamlar kärhanasy, içerki we import edilýän dizel generator toplumlarynyň gözleg we ösüş, önümçilik, söwda we hyzmat etmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly hususy kärhana.Biziň kompaniýamyz, Jiangsu welaýatynyň Ziangzhou şäheriniň Jiangdu etrabynyň Siançeng senagat parkynda ýerleşýär, meýdany 50,000 inedördül metr.

Bizde näme bar

Şeýle hem, 35,000 inedördül metrlik häzirki zaman standart zawodymyz bar.Bar bolan işgärlerimiz 150-den gowrak, şol sanda 25 gözleg we hünärmen, 40 hünärmen we tehniki işgär, müşderilere dizaýn, üpjünçilik, gurnama, işe girizmek, tehniki hyzmat bilen islendik wagtda bir nokatly hyzmat bilen üpjün etmekden hoşal.Шул hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy sertifikaty we AAA kär kärhanasyna öwrüldi.

Kwadrat metrler
Bar bolan işgärler
Gözleg we işgärler
Hünär we tehniki işgärler

Biz näme edýäris

Köp ýyllyk gözleg, ösüş we önümçilik tejribesi bilen içerki we daşarky bazarlaryň bäsleşigine gatnaşmak üçin berk binýady goýduk, ýokary derejeli müşderiler we ýörite ulanyjylar üçin elektrik çözgütlerini dizaýn edýäris we öndürýäris.Biziň esasy önümlerimiz açyk çarçuwaly generator toplumy, ýokary woltly generator toplumy, sessiz, ýagyşdan goraýan generator toplumy, ykjam elektrik bekedi, elektrik gyssagly ulag, awtomatiki generator toplumy, köp maşynly set bilen birikdirilen generator toplumy, gözegçilik edilmedik generator toplumy we generator toplumy esbaplary barada.

takmynan2

Hil hyzmaty

Annualyllyk satuwymyz takmynan 100 million ýuana, Gedexin markaly dizel generatorynyň spesifikasiýalary, import edilen dizel hereketlendirijilerine esaslanýan 8KW-1500KW aralygy: ABŞ CUMMINS (CUMMINS), Şwesiýa Volvo (VOLVOPENT) we içerki “Çaýda”, Wei Çaý "Stenfordyň (STAMFORO), içerki we kompaniýanyň Gedexin generatorynyň önümçiligini goldaýan güýç hökmünde.Müşderileriň saýlamagy üçin dizel generatorynyň 100-e golaý görnüşi bar.Bu önümler demir ýollarda, awtoulag ýollarynda, binalarda, hassahanalarda, poçta we telekommunikasiýa, şeýle hem iri milli taslamalarda giňden ulanylýar we ulanyjylaryň ýokary öwgüsini gazandyk.Homeurduň içinde we daşary ýurtlarda hyzmat bermek üçin 30-dan gowrak tehniki hyzmat nokady döredildi.Size ýokary hilli hyzmat bermek üçin "häsiýet ýaly önüm" iş pelsepesine eýerýäris, dogruçyllyga, ygtybarlylyga eýerýäris.

Her bir müşderiniň hyzmatdaşlygyny we soraglaryny goldaýarys.