Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Lander generatory

 • “Deutz Dizel Generator Set” (Deutz)

  “Deutz Dizel Generator Set” (Deutz)

  “Deutz Dizel Generator Set” (Deutz), dünýäde ilkinji ýangyç hereketlendirijisi öndürýän zawod, 1864-nji ýylda esaslandyrylan dizel dwigateli öndürijileriniň biri, merkezi Germaniýanyň Köln şäherinde ýerleşýär.Bu önüm ygtybarly öndürijiligi, gowy hili, kiçi göwrümi, güýçli agramy, 10 ~ 1760KW generator toplumynyň kuwwat diapazony uly deňeşdirme artykmaçlyklaryna eýedir.

  DEUTZ, adatça, Deutz kompaniýasy tarapyndan öndürilen Deutz dizel hereketlendirijisine degişlidir.1864-nji ýylda jenap Otto we jenap Langen bilelikde häzirki “Deutz” kompaniýasynyň öňküsi bolan dünýäde ilkinji hereketlendiriji zawodyny döretdiler.Jenap Otto tarapyndan oýlanyp tapylan ilkinji hereketlendiriji, gazy ýakýan gaz dwigateli boldy, şonuň üçin Deutz 140 ýyldan gowrak wagt bäri gaz dwigatellerine gatnaşýar.

  “Deutz” 4kw-dan 7600kw-a çenli gaty köp hereketlendirijini öndürýär, şol sanda howa bilen sowadylan dizel hereketlendirijileri, suw bilen sowadylan dizel hereketlendirijileri we gaz hereketlendirijileri, şolardan howa sowadylan dizel hereketlendirijileri ACES.
  Gedexin generator toplumy Deutz dizel generatoryny (Deutz) öndürmek üçin Deutz dizel hereketlendirijisini ulanýar, hili ygtybarly we hil kepillendirilýär.

 • MTU Mersedes-Benz seriýaly dizel generator toplumy

  MTU Mersedes-Benz seriýaly dizel generator toplumy

  German Benz MTU 2000 seriýasy, 4000 seriýaly dizel hereketlendirijisi.1997-nji ýylda nemes dwigateli turbinaly birleşigi “Frierhafen GMBH” (MTU) tarapyndan sekiz silindr, on iki silindr, on alty silindr, on sekiz silindr, ýigrimi silindr bäş dürli model, çykyş güýji 270KW-dan 2720KW-a çenli işlenip düzüldi we öndürildi.

  Daşky gurşawy goramak boýunça ýokary güýçli birlikleriň MTU tapgyryny döretmek üçin, belli bir nemes Daimler-Chrysler (Mersedes-Benz) MTU elektron sanjym dizel hereketlendirijisini doly düzmek üçin saýlaýarys.MTU-nyň taryhy XVIII asyrda mehanizirlenen döwre degişlidir.Häzirki wagtda ajaýyp däbe eýerip, MTU deňi-taýy bolmadyk ösen tehnologiýasy bilen dünýäniň hereketlendiriji öndürijileriniň arasynda hemişe öňdäki hatarda durýar.MTU hereketlendirijisiniň ajaýyp hili, ösen tehnologiýasy, birinji derejeli öndürijiligi, daşky gurşawy goramak we uzak ömri ajaýyp gabat gelýär.

  MTU, Germaniýanyň “DaimlerChrysler” toparynyň dizel hereketlendiriji ulgamy we dünýäde iň agyr dizel hereketlendirijisi öndürijisidir.Önümleri harby, demirýol, ýoldan çykýan ulaglarda, deňiz gämilerinde we elektrik stansiýalarynda (dyngysyz garaşma elektrik stansiýalaryny hem goşmak bilen) giňden ulanylýar.

 • Şanhaý Şendong seriýaly dizel generator toplumy

  Şanhaý Şendong seriýaly dizel generator toplumy

  Şanhaý Şendong seriýaly generator toplumy, Şanhaý Shende dizel hereketlendirijisini kuwwat paketi, hereketlendirijiniň güýji 50kw-dan 1200kw-a çenli ulanýar.Şanhaý Shendong New Energy Co., Ltd., esasan dizel hereketlendirijisi bilen meşgullanýan Siwugao toparyna degişlidir we esasy işi gözleg, dizaýn, önümçilik.Önümlerinde SD135 seriýasy, SD138 seriýasy, SDNTV seriýasy, SDG seriýaly dört platforma önümi, esasanam daşky görnüşi, hili, ygtybarlylygy, ykdysadyýeti, zyňyndylary dizaýny gowulandyrmak üçin asyl 12V138 dizel hereketlendirijisi esasynda SD138 seriýaly generator dizel hereketlendirijisi bar. ep-esli gowulaşmak üçin titremäniň sesi we beýleki taraplary.Dizel generator toplumynyň iň amatly goldaw güýji.

 • “Daewoo” topary dizel generator toplumy

  “Daewoo” topary dizel generator toplumy

  Daewoo topary dizel hereketlendirijileri, ulaglar, awtomatiki enjamlar we robotlar pudagynda uly üstünlikler gazandy.Dizel hereketlendirijileri nukdaýnazaryndan 1958-nji ýylda Awstraliýa bilen deňiz hereketlendirijilerini öndürmek üçin hyzmatdaşlyk etdi we 1975-nji ýylda Germaniýanyň MAN kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda birnäçe agyr dizel hereketlendirijisini işe girizdi.1990-njy ýylda Europeewropada Daewoo zawody, 1994-nji ýylda Daewoo Heavy Industries Yantai kompaniýasy we 1996-njy ýylda ABŞ-da Daewoo Heavy Industries döredildi.

  Daewoo dizel hereketlendirijileri milli goranyşda, awiasiýada, ulaglarda, gämilerde, gurluşyk tehnikalarynda, generator toplumlarynda giňden ulanylýar we onuň kiçi göwrümi, ýeňil agramy, duýdansyz ýüklere güýçli garşylygy, pes ses, ykdysady we ygtybarly aýratynlyklary dünýä tarapyndan ykrar edilýär.

 • Japanaponiýanyň “Mitsubishi Dizel Generator” toplumy

  Japanaponiýanyň “Mitsubishi Dizel Generator” toplumy

  Japanaponiýanyň “Mitsubishi Heavy Industries Ltd. önümçilik pudagy.Gämi, polat, dwigateller, enjamlar toplumy, umumy tehnika, howa, howa, harby, lift kondisioner we beýleki ugurlarda “Mitsubishi Heavy Industries” ajaýyp üstünlikler gazandy, “Mitsubishi” önümleri adamlaryň durmuşyna bolan talaplaryny gowulaşdyryp we kanagatlandyryp biler, bu hem öňe gidişlige kömek edýär dünýä senagaty we ylym we tehnologiýa.4KW-dan 4600 KW-a çenli orta we ýokary tizlikli dizel generatorlarynyň “Mitsubishi” seriýasy dünýäde üznüksiz, umumy, garaşma we iň ýokary güýç çeşmesi hökmünde işleýär.

  “Mitsubishi” dizel hereketlendirijisiniň aýratynlyklary: işlemek aňsat, ykjam dizaýn, ykjam gurluş, gaty ýokary öndürijilik bahasy bilen.Operatingokary işleýiş durnuklylygy we ygtybarlylygy, güýçli täsir ýük garşylygy.Ownuk ululygy, ýeňil agramy, pes ses, ýönekeý tehniki hyzmat, az tehniki çykdajy.Torkyň ýokary öndürijiligi, ýangyjyň az sarp edilmegi we pes yrgyldy daşky gurşaw şertlerinde-de çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.Gaz çykaryjy zyňyndylary kadalaşdyrmak üçin Constructionaponiýanyň Gurluşyk ministrligi tarapyndan tassyklandy we ABŞ-nyň kadalaryna (EPA.CARB) we Europeanewropa kadalaryna (EEC) boýun egmek ukybyna eýe.

 • “Mitsubishi Heavy Series” dizel generator toplumy

  “Mitsubishi Heavy Series” dizel generator toplumy

  Önüm aýratynlygy

  Esasan gury elektrik bekedi, Deňiz esasy hereketlendirijisi we kömekçi hereketlendiriji üçin ulanylýar.Önümler Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda gowy satylýar we Hytaýda ulanyjylar tarapyndan hem ýokary tanalýar.Dizel dwigatelleriniň bu tapgyrynyň platformasynda ABŞ-nyň EPA2 zyňyndylaryna we IMO2 zyňyndylaryna laýyklykda deňiz dizel hereketlendirijileri bar.“Lide Power”, Şanhaý Lingzhong 500KW ~ 1600kW generator toplumyny OEM öndürijilerini ýygnamaga ygtyýarly dizel generator toplumlarynyň professional öndürijisidir.

 • Keke motor tehnologiýasy dizel generator toplumy

  Keke motor tehnologiýasy dizel generator toplumy

  “Chongqing Pangu Power Technology Co., LTD”(ozal Çongçing Keke Motor Technology Co., LTD.ABŞ-da Hytaýda Keke Power Technology Co., Ltd tarapyndan maýa goýlan motor taslamasy.Keke Power Technology Co., Ltd. motor öndürmek we energiýa ösüşi bilen meşgullanýan giňişleýin kärhana.Düýbi Newada ştatynda ýerleşýän kompaniýanyň esasy önümleri ýokary at güýji bolan ýokary tizlikli dizel hereketlendirijileri.Häzirki wagtda “P” we “Q” seriýaly dizel hereketlendirijileriniň iki hatary bar, hereketlendirijiniň kuwwatlylygy 242-2930KW, silindriň diametri 128-170mm, silindrleriň sany 6-20.

  “Chongqing Keke Motor Technology Co., Ltd.” -iň esasy önümleri ýokary at güýji ýokary tizlikli dizel hereketlendirijileri.Keke hereketlendirijisiniň önümleriniň her tapgyry häzirki wagtda dizel hereketlendirijileri pudagynda täze serhet tehnologiýasyny görkezýär.Fuelangyç sarp ediş gatnaşygy, litr güýji we kuwwat agramy ýaly hereketlendirijiniň giňişleýin parametrleri häzirki wagtda dünýäde hereketlendirijileriň iň ösen derejesidir.“Chongqing Cork” işe girizilenden soň, dünýäde uly at güýji bolan dizel hereketlendirijilerini giň gerimde üpjün edip bilýän az sanly öndürijidir.

 • “Volvo” seriýaly dizel generator toplumy

  “Volvo” seriýaly dizel generator toplumy

  “Volvo” seriýasy ekologiýa taýdan arassa bölümleriň bir görnüşidir, zyňyndylary EUewropa Bileleşiginiň II ýa-da III we EPA daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelip biler, hereketlendirijisini saýlamak meşhur Şwesiýanyň “Volvo Group” elektron sanjym dizel hereketlendirijisinden, VOLVO generator toplumy asyl Şwesiýanyň VOLVO PENTA “Siemens Şanhaý” meşhur marka generatory bilen enjamlaşdyrylan kompaniýa seriýaly dizel hereketlendirijisi, “Volvo” seriýaly bölümler ýangyjyň az sarp edilmegi, az zyňyndylary, pes ses we ykjam gurluşy ýaly aýratynlyklara eýedir.“Volvo” 120 ýyldan gowrak taryhy bolan Şwesiýanyň iň uly senagat kompaniýasydyr we dünýäniň iň gadymy motor öndürijilerinden biridir;Şu wagta çenli hereketlendirijisiniň önümçiligi 1 milliondan gowrak bolup, awtoulaglaryň, gurluşyk tehnikalarynyň, gämileriň we ş.m. güýç böleklerinde giňden ulanylýar we bu generator toplumynyň ideal güýji.Şol bir wagtyň özünde, VOLVO kompaniýada dört we alty silindrli dizel hereketlendirijilerine ünsi jemleýän ýeke-täk öndüriji bolup, bu tehnologiýada tapawutlanýar.

  Häsiýet:

  1. Kuwwat aralygy: 68KW– 550KW

  2. Güýçli ýüklemek ukyby

  3. Dwigatel rahat, pes ses bilen işleýär

  4. Çalt we ygtybarly sowuk başlangyç öndürijiligi

  5. Ajaýyp dizaýn

  6. fuelangyjyň az sarp edilmegi, az çykdajy

  7. Egzoz zyňyndylary, ykdysady we daşky gurşawy goramak

  8. Bütindünýä hyzmat ulgamy we ätiýaçlyk şaýlarynyň ýeterlik üpjünçiligi

 • “Perkins” seriýaly dizel generator toplumy

  “Perkins” seriýaly dizel generator toplumy

  Perkins seriýasy

  Önümleriň beýany

  Iňlis Perkins (Perkins) Motor Co., Ltd. 1932-nji ýylda dünýä hereketlendirijisi hökmünde Perkins dizel generatorynyň import edilen asyl Perkins hereketlendirijisini saýlap almagy bilen döredildi, önümiň diapazony doly, kuwwatlylygy, ajaýyp durnuklylygy, ygtybarlylygy, berkligi bilen we hyzmat ömri.Aragatnaşyk, senagat, açyk in engineeringenerçilik, magdançylyk, töwekgelçilige garşy, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.400, 1100, 1300, 2000 we 4000 seriýaly dizel hereketlendirijileri Perkins we Angliýadaky önümçilik zawodlary tarapyndan dünýä hil standartlaryna laýyklykda öndürilýär.

  Önüm aýratynlyklary:

  1. Motor, birinji derejeli hilini üpjün etmek üçin iň täze Europeanewropa we Amerikanyň tehnologiýalaryny we ýokary güýçli aşaga çydamly materiallary kabul edýär;

  2. fuelangyjyň az sarp edilmegi, durnukly öndürijilik, aňsat tehniki hyzmat, az iş çykdajylary, az zyňyndylar;

  3. Arassa, asuda, ses derejesi iň pes derejede saklanýar;

  4. Motor 6000 sagat kynçylyksyz işledip biler;

  5. Motor, öndürijiniň enjamyň berkligine we ygtybarlylygyna doly ynamyny görkezip, iki ýyllyk standart kepillik berýär.

 • Şangçaý T3 seriýaly dizel generator toplumy

  Şangçaý T3 seriýaly dizel generator toplumy

  Önüm aýratynlyklary

  .

  . 1999 we margin;

  .

  .

 • Şanhaý Kaixun dizel generator toplumy

  Şanhaý Kaixun dizel generator toplumy

  Şanhaý Kaixun Motor Co., Ltd., 135 we 138 dizel dwigatellerini öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen içerki ýangyç hereketlendiriji kärhanasydyr.Gymmatly kagyzlar bazary 20 ýyla golaý önümçilik, satuw we gözleg we ösüş taryhy bilen 1990-njy ýyllarda guruldy.

  Kaisen önümleri degişlilikde 6 silindrli we 12 silindrli iki seriýa bölünýär, silindriň diametri 135mm we 138mm iki kategoriýa, 150, 155, 158, 160, 168 we beýleki görnüşlere syýahat edýär, kuwwaty 150KW-1200KW.Hytaý Halk Respublikasynyň Hil barlagy we karantin Baş müdirligi tarapyndan berlen we "Daşky gurşawy goramak döwleti" tarapyndan berlen daşky gurşawy goramak önümleriniň mahabat şahadatnamasy we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyna doly birleşdirilen "Önüm önümçiligi ygtyýarnamasy" bar. .

  Kompaniýa, “Cape” markaly howa-sowadyş seriýaly dizel dwigateli, adaty 135 dizel dwigateli 232g / kw.h bilen deňeşdirilende 206g / kw.h ýangyç sarp ediş güýji hökmünde “Cape” hereketlendirijisini ulanýar.Ahyrky ulanyjynyň iş bahasy we milli ikinji derejeli zyňyndylara laýyklykda, ýagny energiýa tygşytlamagyň we daşky gurşawy goramagyň goşa täsirini gazanmak, milli energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak boýunça täze söwda markasy boýunça ulanyjylaryň ilkinji saýlamagydyr.

 • “Wiman Power Dizel Generator” toplumy

  “Wiman Power Dizel Generator” toplumy

  Şanhaý Yangaňfa Power Co., Ltd., Şanhaý şäher senagat parkynyň Baoshan etrabynda ýerleşýär, meýdany takmynan 54,800 inedördül metr, dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik we satuw toplumy, professional dwigatel öndürýän kärhanalaryň biri.Bu kompaniýa 2007-nji ýylda esaslandyryldy, tehnologiýa D28 seriýaly ýokary kuwwatly dizel hereketlendirijisini ornaşdyrmakdan, üznüksiz daşary ýurt gözlegleri we okuwlary we tutuş maşyn importy (CBU), bölekleri ýygnamak (CKD), lokalizasiýa we beýleki prosesler arkaly güýçli bolýar tehniki derejesi, kärhana toparynyň berk jebisligi.Awtoulag bazarynyň üznüksiz ösüşi, ösen önümçilik tehnologiýasy, çylşyrymly önümçilik enjamlary, baý önümçilik dolandyryş tejribesi, ajaýyp Wiman güýç markasyny döretmek üçin häzirki zaman synag usullary.Dizaýn, satyn almalar, amallar, saýt, hil we berk gözegçilikiň beýleki taraplary we degişli milli we halkara ülňülerine laýyklykda öndürilen we öndürilen önümler.Kompaniýa TS16949 ulgam şahadatnamasyny berdi.

  Weiman Power önümlerine 7-30L energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak ýokary kuwwatly dizel hereketlendirijileri, kuwwatlylygy 84-1150kW, milli 3, milli 4 we Tier2, Tier3 tapgyr emissiýa şahadatnamasy arkaly dizel hereketlendirijileriniň dürli modelleri girýär.Önümler agyr ýük awtoulaglarynda, ýörite maksatly ulaglarda, uly awtobuslarda, in engineeringenerçilik ulaglarynda, gurluşyk tehnikalarynda, generator toplumlarynda we beýleki maksatlarda giňden ulanylýar.

  “Wieman D” dizel hereketlendirijisi Europeanewropa we Amerikan hereketlendirijileriniň ösen dizaýnyny, çylşyrymly önümçilik enjamlaryny, baý önümçilik dolandyryş tejribesini hödürledi we özüne çekdi.Enjam enjamlarynda bölekleri berk ýygnaň, öçüriň we hereketlendirijiniň üç sany syzmak meselesiniň ýokdugyny anyklamak üçin hereketlendiriji howa berkligini synagdan geçirýär.V görnüşli tertipnama, pes gysyş gatnaşygy, köpçülikleýin gurluşy berkitmegiň tehniki aýratynlyklary, ýokary ygtybarlylygyň, güýçli güýjüň, pes sesiň we beýleki artykmaçlyklaryň önümi, önümi gurnamak ýönekeý, az kemçilik, aňsat tehniki hyzmat ýokary temperaturada, sowukda we gurakçylykda we sebitdäki beýleki agyr howa şertlerinde ulanmak, generator toplumynyň ideal güýji.

12Indiki>>> Sahypa 1/2