Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    takmynan1

2005-nji ýylda döredilen biziň kompaniýamyz - Zangzhou Goldx Elektromehaniki enjamlar kärhanasy, içerki we import edilýän dizel generator toplumlarynyň gözleg we ösüş, önümçilik, söwda we hyzmat etmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly hususy kärhana.Biziň kompaniýamyz, Jiangsu welaýatynyň Ziangzhou şäheriniň Jiangdu etrabynyň Siançeng senagat parkynda ýerleşýär, meýdany 50,000 inedördül metr.

HABARLAR

Generatoryň ömri näçe wagt kesgitlenýär?Haýsy faktorlar bar?

Generatoryň ömri näçe wagt kesgitlenýär?Haýsy faktorlar bar?

Dizel generatoryňyzy mümkin boldugyça uzak dowam etdirmegiň ýollaryny gözleýärsiňizmi?Ora-da ýokary hilli generator satyn almak isleýärsiňizmi we näçe wagt işlejekdigini bilmek isleýärsiňizmi?Her niçigem bolsa, esasy zat dizel generatorynyň näçe wagt dowam etmelidigini bilmekdir.Bu gün men ...

Paralel we parallel şkaflaryň artykmaçlyklary
Paralel we parallel şkaflaryň artykmaçlyklary: Sinhron dolandyryş, ýük paýlaýyş moduly we awtomatiki açylyş we ýapmak wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylan awtomatiki generator paralel (parallel) toplumy, t ...
Volokary woltly dizel generatorynyň ýer garşylyk kabinetiniň iki dizaýn shemasy we olary nädip sargyt etmeli
Durmuşymyz elektrik togy bilen barha aýrylýar we dizel generator toplumlary durmuşda has giňden ulanylýar.Dürli programmalar, dürli talaplar gabat geler ...
Dizel generator toplumlary üçin tehniki soraglar we jogaplar (I)
1.Q: Iki generator toplumynyň bilelikde ulanylmagy üçin nähili şertler bar?Paralel işleri ýerine ýetirmek üçin haýsy enjamlar ulanylýar?J: Paralel ulanmagyň şerti naprýa .eniýe, ýygylyk we faza ...