Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Önümler

 • Dizel nasos generator toplumy

  Dizel nasos generator toplumy

  Dizel nasos birligi, milli standart GB6245-2006 “ýangyç nasosynyň öndürijilik talaplary we synag usullary” boýunça has täze.Önümleriň bu toplumy ammarlarda, duralgalarda, howa menzillerinde, nebithimiýa, elektrik stansiýalarynda, suwuklandyrylan ýangyç guýulýan stansiýalarda, dokma önümçiliginde we beýleki senagat we magdan kärhanalarynda dürli ýagdaýlarda ýangyn suw üpjünçiligini doly kanagatlandyryp bilýän köp sanly akym we akym bar.Munuň artykmaçlygy, elektrik ýangyn nasosynyň binanyň elektrik ulgamynyň duýdansyz elektrik togundan soň başlap bilmezligi we dizel ýangyç nasosy awtomatiki usulda işe başlamagy we gyssagly suw üpjünçiligine girizilmegi.

  Dizel nasosy dizel hereketlendirijisinden we köp basgançakly nasosdan durýar.Nasos topary keseligine, bir sorujy, bir basgançakly merkezden gaçyryş nasosydyr.Highokary netijelilik, giň öndürijilik aralygy, howpsuz we durnukly işlemek, pes ses, uzak ömür, amatly gurnama we tehniki hyzmat aýratynlyklaryna eýedir.Arassa suw ýa-da fiziki we himiki aýratynlyklara meňzeş beýleki suwuklyklary suwa daşamak üçin.Nasos akymynyň bölekleriniň materialyny, möhür görnüşini üýtgedip, gyzgyn suw, ýag, poslaýjy ýa-da abraziw serişdeleri daşamak üçin sowadyş ulgamyny köpeltmek mümkindir.

 • Generator sazlaýjy

  Generator sazlaýjy

  Generator ümsümligi girizmek 1. Generator sesi köplenç daşky sesiň esasy çeşmesine öwrülýär.Häzirki wagtda jemgyýet barha köp ses talap edýär, sesiň hapalanmagyna nädip netijeli gözegçilik edip boljakdygyny aýtmak kyn iş, şeýle hem esasy ses çykaryş işimiz bolan uly höweslendiriş gymmaty bar.Bu işi gowy ýerine ýetirmek üçin ilki bilen dizel generatorynyň sesiniň düzümine düşünmeli we analiz etmeli.Egzoz sesine gözegçilik: Ses tolkuny boşlugy we perforaty giňeltmek arkaly güýçlendirilýär ...
 • Dolandyryjy seriýaly dizel generator toplumy

  Dolandyryjy seriýaly dizel generator toplumy

  “ATS106” iki taraplaýyn Ac naprýa .eniýesi, naprýatageeniýe anomaliýalarynyň ýüze çykmagy (güýjüň ýitmegi, naprýatageeniýeniň, naprýatageeniýeniň, ýygylygyň, ýygylygyň üstünden) takyk höküm çykarýar we ATS kommutasiýasy modulyň gijikdirilmegi prosesi bilen dolandyrylýar ...
 • “Dongfeng Cummins” milli üçünji seriýaly önümiň tanyşdyrylyşy

  “Dongfeng Cummins” milli üçünji seriýaly önümiň tanyşdyrylyşy

  Önüm aýratynlyklary

  Cummins dizel generator toplumy ABŞ-nyň ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär we önümler ABŞ-nyň Cummins tehnologiýasy bilen sinhron we Hytaý bazarynyň aýratynlyklary bilen utgaşýar.Öňdebaryjy agyr hereketlendiriji tehnologiýa düşünjesi bilen işlenip düzüldi we güýçli kuwwat, ýokary ygtybarlylyk, oňat çydamlylyk, ajaýyp ýangyç tygşytlylygy, kiçi göwrümli, uly güýç, uly tork, uly tork ätiýaçlygy, bölekleriň güýçli köp taraplylygy ýaly artykmaçlyklara eýe , howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak.

  Patentlenen tehnologiýa

  Holset turbo güýçlendiriji ulgam.Dwigateliň toplumlaýyn dizaýny, 40% az bölek, pes şowsuzlyk derejesi;Galp polat kamsa, journalurnal induksiýasynyň gatylaşmagy, çydamlylygyny ýokarlandyrmak;PT ýangyç ulgamy;Rotoryň ýokary basyşly ýangyç nasosy ýangyjyň sarp edilişini we sesini peseldýär;Porzin nikel garyndysy çoýun demir, çygly fosfat.

  Emläk enjamlary

  Dwigateliň iň gowy işlemegini üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni netijeli uzaltmak üçin öňdebaryjy materiallary we önümçilik proseslerini, dünýä derejesinde yzygiderli hil standartlaryny, ajaýyp hilini, ajaýyp öndürijiligini ulanmak.

  Professional önümçilik

  Cummins dünýäde öňdebaryjy hereketlendiriji öndürmek tehnologiýasyny özleşdirdi, ABŞ-da, Meksikada, Angliýada, Fransiýada, Hindistanda, Japanaponiýada, Braziliýada we Hytaýda 19 gözleg we önümçilik desgasyny döretdi, umuman alanyňda güýçli global gözleg ulgamyny döretdi. 300-den gowrak synag laboratoriýasyndan.

 • “Deutz Dizel Generator Set” (Deutz)

  “Deutz Dizel Generator Set” (Deutz)

  “Deutz Dizel Generator Set” (Deutz), dünýäde ilkinji ýangyç hereketlendirijisi öndürýän zawod, 1864-nji ýylda esaslandyrylan dizel dwigateli öndürijileriniň biri, merkezi Germaniýanyň Köln şäherinde ýerleşýär.Bu önüm ygtybarly öndürijiligi, gowy hili, kiçi göwrümi, güýçli agramy, 10 ~ 1760KW generator toplumynyň kuwwat diapazony uly deňeşdirme artykmaçlyklaryna eýedir.

  DEUTZ, adatça, Deutz kompaniýasy tarapyndan öndürilen Deutz dizel hereketlendirijisine degişlidir.1864-nji ýylda jenap Otto we jenap Langen bilelikde häzirki “Deutz” kompaniýasynyň öňküsi bolan dünýäde ilkinji hereketlendiriji zawodyny döretdiler.Jenap Otto tarapyndan oýlanyp tapylan ilkinji hereketlendiriji, gazy ýakýan gaz dwigateli boldy, şonuň üçin Deutz 140 ýyldan gowrak wagt bäri gaz dwigatellerine gatnaşýar.

  “Deutz” 4kw-dan 7600kw-a çenli gaty köp hereketlendirijini öndürýär, şol sanda howa bilen sowadylan dizel hereketlendirijileri, suw bilen sowadylan dizel hereketlendirijileri we gaz hereketlendirijileri, şolardan howa sowadylan dizel hereketlendirijileri ACES.
  Gedexin generator toplumy Deutz dizel generatoryny (Deutz) öndürmek üçin Deutz dizel hereketlendirijisini ulanýar, hili ygtybarly we hil kepillendirilýär.

 • Tank dizel generator toplumy

  Tank dizel generator toplumy

  Iňlis dilinde Volvo, meşhur Şwesiýa markasy, başga bir ady baý, baý (Volvo) kompaniýasy 120 ýyldan gowrak taryhy bolan Şwesiýanyň iň uly senagat kärhanalarydyr we dünýäniň iň gadymy motor öndürijilerinden biridir;Şu wagta çenli hereketlendirijiniň öndürilişi bir milliondan gowrak bolup, awtoulaglaryň, gurluşyk tehnikasynyň, gämileriň we ş.m. güýç pudagynda giňden ulanylýar, generator toplumlary üçin ideal güýç çeşmesidir. Goldx tarapyndan öndürilen WOLVO dizel enjamlary men ...
 • MTU Mersedes-Benz seriýaly dizel generator toplumy

  MTU Mersedes-Benz seriýaly dizel generator toplumy

  German Benz MTU 2000 seriýasy, 4000 seriýaly dizel hereketlendirijisi.1997-nji ýylda nemes dwigateli turbinaly birleşigi “Frierhafen GMBH” (MTU) tarapyndan sekiz silindr, on iki silindr, on alty silindr, on sekiz silindr, ýigrimi silindr bäş dürli model, çykyş güýji 270KW-dan 2720KW-a çenli işlenip düzüldi we öndürildi.

  Daşky gurşawy goramak boýunça ýokary güýçli birlikleriň MTU tapgyryny döretmek üçin, belli bir nemes Daimler-Chrysler (Mersedes-Benz) MTU elektron sanjym dizel hereketlendirijisini doly düzmek üçin saýlaýarys.MTU-nyň taryhy XVIII asyrda mehanizirlenen döwre degişlidir.Häzirki wagtda ajaýyp däbe eýerip, MTU deňi-taýy bolmadyk ösen tehnologiýasy bilen dünýäniň hereketlendiriji öndürijileriniň arasynda hemişe öňdäki hatarda durýar.MTU hereketlendirijisiniň ajaýyp hili, ösen tehnologiýasy, birinji derejeli öndürijiligi, daşky gurşawy goramak we uzak ömri ajaýyp gabat gelýär.

  MTU, Germaniýanyň “DaimlerChrysler” toparynyň dizel hereketlendiriji ulgamy we dünýäde iň agyr dizel hereketlendirijisi öndürijisidir.Önümleri harby, demirýol, ýoldan çykýan ulaglarda, deňiz gämilerinde we elektrik stansiýalarynda (dyngysyz garaşma elektrik stansiýalaryny hem goşmak bilen) giňden ulanylýar.

 • Pes sesli stansiýalar dizel generator toplumy

  Pes sesli stansiýalar dizel generator toplumy

  Generatoryň sesi

  Generator sesine stator bilen rotoryň arasynda magnit meýdanynyň pulsasiýasy netijesinde dörän elektromagnit ses we rulonyň aýlanmagy netijesinde dörän mehaniki ses girýär.

  Dizel generator toplumynyň ýokardaky ses analizine görä.Umuman, generator toplumynyň sesi üçin aşakdaky iki gaýtadan işlemek usuly ulanylýar:

  Oilag otagynyň sesini azaltmak bejergisi ýa-da ses garşy birligi satyn almak (onuň sesi 80DB-90dB).

 • Özbaşdak dolandyryş ulgamy dizel generator toplumy

  Özbaşdak dolandyryş ulgamy dizel generator toplumy

  Öz-özüňi dolandyrmak dolandyryş ulgamy generator toplumynyň işleýşine / durmagyna awtomatiki gözegçilik edýär, şeýle hem el bilen işleýär;Garaşylýan ýagdaýda dolandyryş ulgamy elektrik toguny awtomatiki kesgitleýär, elektrik seti ýitirilende awtomatiki usulda elektrik öndürip başlaýar we elektrik seti elektrik üpjünçiligini dikeldende awtomatiki çykýar we saklanýar.Wholehli proses setden generatoryň elektrik üpjünçiligine çenli elektrik energiýasynyň ýitmegi bilen başlaýar, elektrik sarp etmegiň dowamlylygyny üpjün edýär.

  Dolandyryş ulgamy Benini (BE), Comay (MRS), çuň deňiz (DSE) we beýleki dünýäde öňdebaryjy dolandyryş modullaryny saýlady.

 • Tizlik dolandyryjy seriýasy dizel generator toplumy
 • Şanhaý Şendong seriýaly dizel generator toplumy

  Şanhaý Şendong seriýaly dizel generator toplumy

  Şanhaý Şendong seriýaly generator toplumy, Şanhaý Shende dizel hereketlendirijisini kuwwat paketi, hereketlendirijiniň güýji 50kw-dan 1200kw-a çenli ulanýar.Şanhaý Shendong New Energy Co., Ltd., esasan dizel hereketlendirijisi bilen meşgullanýan Siwugao toparyna degişlidir we esasy işi gözleg, dizaýn, önümçilik.Önümlerinde SD135 seriýasy, SD138 seriýasy, SDNTV seriýasy, SDG seriýaly dört platforma önümi, esasanam daşky görnüşi, hili, ygtybarlylygy, ykdysadyýeti, zyňyndylary dizaýny gowulandyrmak üçin asyl 12V138 dizel hereketlendirijisi esasynda SD138 seriýaly generator dizel hereketlendirijisi bar. ep-esli gowulaşmak üçin titremäniň sesi we beýleki taraplary.Dizel generator toplumynyň iň amatly goldaw güýji.

 • “Daewoo” topary dizel generator toplumy

  “Daewoo” topary dizel generator toplumy

  Daewoo topary dizel hereketlendirijileri, ulaglar, awtomatiki enjamlar we robotlar pudagynda uly üstünlikler gazandy.Dizel hereketlendirijileri nukdaýnazaryndan 1958-nji ýylda Awstraliýa bilen deňiz hereketlendirijilerini öndürmek üçin hyzmatdaşlyk etdi we 1975-nji ýylda Germaniýanyň MAN kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda birnäçe agyr dizel hereketlendirijisini işe girizdi.1990-njy ýylda Europeewropada Daewoo zawody, 1994-nji ýylda Daewoo Heavy Industries Yantai kompaniýasy we 1996-njy ýylda ABŞ-da Daewoo Heavy Industries döredildi.

  Daewoo dizel hereketlendirijileri milli goranyşda, awiasiýada, ulaglarda, gämilerde, gurluşyk tehnikalarynda, generator toplumlarynda giňden ulanylýar we onuň kiçi göwrümi, ýeňil agramy, duýdansyz ýüklere güýçli garşylygy, pes ses, ykdysady we ygtybarly aýratynlyklary dünýä tarapyndan ykrar edilýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3