Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

MTU Mersedes-Benz seriýaly dizel generator toplumy

Gysga düşündiriş:

German Benz MTU 2000 seriýasy, 4000 seriýaly dizel hereketlendirijisi.1997-nji ýylda nemes dwigateli turbinaly birleşigi “Frierhafen GMBH” (MTU) tarapyndan sekiz silindr, on iki silindr, on alty silindr, on sekiz silindr, ýigrimi silindr bäş dürli model, çykyş güýji 270KW-dan 2720KW-a çenli işlenip düzüldi we öndürildi.

Daşky gurşawy goramak boýunça ýokary güýçli birlikleriň MTU tapgyryny döretmek üçin, belli bir nemes Daimler-Chrysler (Mersedes-Benz) MTU elektron sanjym dizel hereketlendirijisini doly düzmek üçin saýlaýarys.MTU-nyň taryhy XVIII asyrda mehanizirlenen döwre degişlidir.Häzirki wagtda ajaýyp däbe eýerip, MTU deňi-taýy bolmadyk ösen tehnologiýasy bilen dünýäniň hereketlendiriji öndürijileriniň arasynda hemişe öňdäki hatarda durýar.MTU hereketlendirijisiniň ajaýyp hili, ösen tehnologiýasy, birinji derejeli öndürijiligi, daşky gurşawy goramak we uzak ömri ajaýyp gabat gelýär.

MTU, Germaniýanyň “DaimlerChrysler” toparynyň dizel hereketlendiriji ulgamy we dünýäde iň agyr dizel hereketlendirijisi öndürijisidir.Önümleri harby, demirýol, ýoldan çykýan ulaglarda, deňiz gämilerinde we elektrik stansiýalarynda (dyngysyz garaşma elektrik stansiýalaryny hem goşmak bilen) giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

1. Easyeňil tehniki hyzmat: Suw bilen sowadylan dört zarbaly, 90 ° V silindrli gurnama, turbo görnüşli sowadyjy, çygly çalşylýan silindr çyzgysy, bir silindr we bir gapak, gury gaz çykaryjy manifold, aňsat tehniki hyzmat.

2. Akylly amal: ADörite ADEC elektron dolandyryş ulgamy takyk sanly elektron tizligini sazlamak funksiýasyny üpjün edip biler, ýelkeniň esasy böleklerinde maglumat ýygnamak nokatlaryny kesgitläp biler, ýalňyş öz-özüni anyklamagy we awtomatiki displeýi, akylly bölümiň işleýşini, awtobus tehnologiýasyny CAN edip biler.(4000 görnüşi: loadük az bolanda, enjam awtomatiki usulda ýarym silindrli iş ýagdaýyna geçýär.)

3. operatingokary işleýiş ygtybarlylygy: 3 sany gaz halkasy alýuminiý garyndyly porşon gurluşyny ulanyň, hyzmat möhletini uzaltmak üçin porşanyň ýokarky halkasyna aşaga çydamly çoýun we klapan oturgyç halka gurluşyny ulanýar, porşen ýagyny sanjym ulgamy sowadyşy netijeli çözüp biler we ýylylygyň ýaýramagy, şonuň üçin enjamyň işleýşi has ygtybarlydyr.

4. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak: Silindrde göni sanjym bilen bilelikde özboluşly elektron gözegçilik monomer ýangyç sepiş nasosyny ulanyň, şonuň üçin zyňyndy nemes TA Luft standartyndan has gowudyr, elektron akylly dolandyryş ýangyç sarp edişini peseldýär, bu birinji 200g / KWt bökdençligi döwmek..

5. Ajaýyp öndürijilik: Durnukly işlemek, kiçi yrgyldy, ýangyjyň az sarp edilişi, nebitiň sarp edilişiniň pesligi, uzak işleýiş möhleti, pes ses.

MTU Mersedes-Benz seriýasy

Bölümiň görnüşi

Kuwwat güýji KW

Dizel görnüşi

Tiýaçlyk güýji

Silindrleriň sany Silindriň diametri / urmagy

(mm)

Bölümiň ölçegi uzynlygy * ini * Boýy mm

Bölüm agramy

KG

Emisson Standard

Esasy

Tiýaçlyk

GD220GF

220

240

6R1600G10F

274 KW

6

122 * 150

2615 * 1090 * 1380

2100

III

GD250GF

250

275

6R1600G20F

303 KW

6

122 * 150

2650 * 1100 * 1380

2250

III

GD300GF

300

330

8V1600G10F

358 KW

8

122 * 150

2750 * 1100 * 1450

2500

III

GD320GF

320

350

8V1600G20F

394 KW

8

122 * 150

2950 * 1385 * 1590

2730

III

GD360GF

360

400

10V1600G10F

448 KW

10

122 * 150

3260 * 1500 * 1940

3030

III

GD400GF

400

440

10V1600G20F

493 KW

10

122 * 150

3065 * 1580 * 1995

3170

III

GD480GF

480

520

12V1600G10F

576 KW

12

122 * 150

3170 * 1760 * 1995

3420

III

GD520GF

520

570

12V1600G20F

634 KW

12

122 * 150

3890 * 1630 * 1950

5200

III

GD556GF

556

610

12V2000G25

695 KW

12

130 * 150

3890 * 1630 * 1950

5460

III

GD630GF

630

700

12V2000G65

765 KW

12

130 * 150

4330 * 1770 * 1950

6150

III

GD730GF

730

800

16V2000G25

890 KW

16

130 * 150

4368 * 1770 * 2322

6250

III

GD800GF

800

880

16V2000G65

979 KW

16

130 * 150

4570 * 2020 * 2210

7160

III

GD910GF

910

1000

18V2000G65

1100 KW

18

130 * 150

4650 * 2020 * 2210

7500

III

GD1000GF

1000

1100

18V2000G26F

1212 KW

18

130 * 150

4700 * 2020 * 2300

8000

III

GD1100GF

1000

1100

12V4000G23R

1205 KW

12

170 * 210

5220 * 2085 * 2300

10600

III

GD1320GF

1240

1320

12V4000G23

1575 KW

12

170 * 210

5320 * 2085 * 2755

10860

III

GD1450GF

1450

1600

12V4000G63

1750 KW

12

170 * 210

5775 * 2415 * 2905

13450

III

GD1600GF

1600

1760

16V4000G23

1965KW

16

170 * 210

6080 * 2580 * 3045

14185

III

GD1800GF

1800

2000

16V4000G63

2162KW

16

170 * 210

6080 * 2580 * 3045

14185

III

GD2000GF

2000

2200

20V4000G23

2420KW

20

170 * 210

6000 * 2200 * 2500

17500

III

GD2200GF

2200

2400

20V4000G63

2670 KW

20

170 * 210

6000 * 2200 * 2500

18000

III

GD2400GF

2400

2600

20V4000G63L

2850 KW

20

170 * 210

6000 * 2250 * 2500

19500

III

Haryt maglumatlary

(1) Gurmak isleýşiňiz ýaly ýönekeý.
Torbalary azaltmagy talap etmeýän agyr beton esaslar.
Diňe agramyny goldap bilýän beton plita oturdylmaly.

önümiň beýany01

. gazyk has takyk, dizeliň ýanmagy täsirli bolup, işgärleriň ýadaw el bilen düzedişini aradan aýyrýar.

önümiň beýany02

(3).5MK Galyň tagta pürküji boýag ýüzü, beýikligi 20 sm.
Strengthokary kuwwatly egilme çarçuwasy.

önümiň beýany03 önümiň beýany04

(4)

önümiň beýany05

(5) mishli çotgasyz hereketlendiriji
Enougheterlik güýç, ýokary temperatura garşylyk ähli mis sim, pes ýitgi, ýeterlik güýç
Çykyş durnukly, hereketlendirijiniň ýadrosynyň uzynlygy, diametri uly
Çotgaly hereketlendirijilerdäki geçiriji uglerod çotgalaryny ýok etmek
Pes ses, işleýän naprýa .eniýe gaty durnuk, uzak ömür, pes ses
Käbir ýokary takyklyk enjamlary we elektrik enjamlaryny ulanmak üçin amatly ýokary takyklyk

(6)

önümiň beýany06 önümiň beýany07

önümiň beýany01

Gaplamak maglumatlary:Genaral örtükli film gaplamasy ýa-da agaç gapak ýa-da talaplaryňyza görä.
Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 iş gününde iberilýär.
Kepillik möhleti:Haýsy birinji ýerde bolsa 1 ýyl ýa-da 1000 iş sagady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň