Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Habarlar

 • Cummins dizel generatorlaryny ulanmazlyk üçin haýsy düşünişmezlikler bar?

  Cummins dizel generatorlaryny ulanmazlyk üçin haýsy düşünişmezlikler bar?

  Amaly ulanmakda Cummins dizel generatory käbir ýalňyşlyklardan gaça durmaly, bu ýalňyşlyklar esasan nämäni öz içine alýar?Geliň, jikme-jik maglumat bereliň.1. Nebitiň saklanyş döwri (2 ýyl) Dwigateliň ýagy mehaniki ýaglamakdyr, ýagyň hem belli bir saklaýyş perio bar ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlaryny ulananyňyzda ýalňyşlyklar

  Dizel generatorlaryny ulananyňyzda ýalňyşlyklar

  Sosial ösüşiň ösüş tendensiýasy bilen dizel generatorlary durmuşyň ähli gatlaklary tarapyndan ulanylýar, aşakda Goldx öndürijileri dizel generatorlaryny ulanmak prosesinde müşderileriň aňsatlaşdyrýan birnäçe möhüm ýalňyş düşünjelerini düşündirýärler.Nädogry düşünje 1: Dizel hereketlendirijisi ...
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumlary üçin tehniki soraglar we jogaplar (II)

  Dizel generator toplumlary üçin tehniki soraglar we jogaplar (II)

  1. S: Operator dizel generator toplumyny alandan soň, barlamak üçin ilkinji üç nokadyň haýsy? A: 1) Gurluşyň hakyky peýdaly güýjüni barlaň.Soňra ykdysady güýji we garaşma güýjüni kesgitläň.Gurluşyň hakyky peýdaly güýjüni barlamagyň usuly: 12 sagatlyk baha güýji ...
  Koprak oka
 • Pes temperatura bolan Cummins generatory meselelere üns bermelidir

  Pes temperatura bolan Cummins generatory meselelere üns bermelidir

  I. Dizel dwigateli ýagy bişirmek üçin açyk alaw ulanmaň.Bu ýag panasyndaky ýagyň ýaramazlaşmagyna ýa-da ýakylmagyna sebäp bolar, çalgy ýagy peselýär ýa-da düýbünden ýitýär, şeýlelik bilen enjamyň könelmegini agyrlaşdyrýar we az doňdurma nokady bolan ýag gyşda saýlanmalydyr.II ....
  Koprak oka
 • Generatoryň ömri näçe wagt kesgitlenýär?Haýsy faktorlar bar?

  Generatoryň ömri näçe wagt kesgitlenýär?Haýsy faktorlar bar?

  Dizel generatoryňyzy mümkin boldugyça uzak dowam etdirmegiň ýollaryny gözleýärsiňizmi?Ora-da ýokary hilli generator satyn almak isleýärsiňizmi we näçe wagt işlejekdigini bilmek isleýärsiňizmi?Her niçigem bolsa, esasy zat dizel generatorynyň näçe wagt dowam etmelidigini bilmekdir.Bu gün size käbir usullary we maslahatlary paýlaşaryn.Arça ...
  Koprak oka
 • Paralel we parallel şkaflaryň artykmaçlyklary

  Paralel we parallel şkaflaryň artykmaçlyklary

  Paralel we paralel şkaflaryň artykmaçlyklary: Sinhron dolandyryş, ýük paýlaýyş moduly we awtomatiki açylyş we ýapmak wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylan paralel (paralel) awtomatiki generator toplumy, şkaf enjamyny birleşdirýän toplumyň hemmesi kämil öndürijilikli, ulanmak aňsat we tehniki hyzmat.Com ...
  Koprak oka
 • Volokary woltly dizel generatorynyň ýer garşylyk kabinetiniň iki dizaýn shemasy we olary nädip sargyt etmeli

  Volokary woltly dizel generatorynyň ýer garşylyk kabinetiniň iki dizaýn shemasy we olary nädip sargyt etmeli

  Durmuşymyz elektrik togy bilen barha aýrylýar we dizel generator toplumlary durmuşda has giňden ulanylýar.Dürli ýerüsti garşylyk şkaflarynyň ulanylyşyna laýyk gelýän dürli programmalar, dürli talaplar dörediler.Resistanceer garşylygynyň iki dizaýny bar ...
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumlary üçin tehniki soraglar we jogaplar (I)

  Dizel generator toplumlary üçin tehniki soraglar we jogaplar (I)

  1.Q: Iki generator toplumynyň bilelikde ulanylmagy üçin nähili şertler bar?Paralel işleri ýerine ýetirmek üçin haýsy enjamlar ulanylýar?J: Paralel ulanmagyň şerti, iki maşynyň naprýa .eniýesiniň, ýygylygynyň we fazasynyň birmeňzeş bolmagydyr.Köplenç “bir wagtyň özünde üç” diýilýär.Paörite pa ulanyň ...
  Koprak oka
 • Adatdan daşary ýagdaýlarda dizel generatoryny nädip dogry ulanmaly?

  Adatdan daşary ýagdaýlarda dizel generatoryny nädip dogry ulanmaly?

  Adatdan daşary ýagdaýlarda dizel generator toplumlary durnukly elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edip biljek ygtybarly ätiýaçlyk güýji çeşmesidir.Şeýle-de bolsa, olaryň kadaly işlemegini we howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin dizel generator toplumlaryny nädip dogry işlemelidigine we goldamalydygyna düşünmelidiris.Bu makala giriş ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorynyň köp sanly bilimini özleşdirmek isleseňiz, ilki bilen elektron häkimiň esasy ýörelgesine düşünmeli

  Dizel generatorynyň köp sanly bilimini özleşdirmek isleseňiz, ilki bilen elektron häkimiň esasy ýörelgesine düşünmeli

  Elektron häkim, tizligi sazlaýjy enjam hökmünde gaplamak, çap etmek, elektronika, gurallar, lukmançylyk enjamlary we beýleki önümçilik önümçilik liniýasynda giňden ulanylýan generatoryň tizligini dolandyrmak üçin dolandyryş enjamy, kabul edilen elektrik signalyna laýyklykda ...
  Koprak oka
 • Dizel generatory energiýa ulgamyna hyzmat etmek bilimlerini düzdi

  Dizel generatory energiýa ulgamyna hyzmat etmek bilimlerini düzdi

  Fuelangyç ulgamynyň esasy bölekleri ýokary takyklyga eýe, işde şowsuz bolmak, dizel ýangyç ulgamynyň işi gowy ýa-da erbet, dizel hereketlendirijisiniň güýjüne we ykdysadyýetine gönüden-göni täsir eder, şonuň üçin tehniki hyzmat we tehniki hyzmat ýangyjyň esasy bölekleriniň hyzmat möhletini uzaltmak ...
  Koprak oka
 • Generator toplum öndürijileri silindr kellesiniň birnäçe elementini bejerýärler

  Generator toplum öndürijileri silindr kellesiniň birnäçe elementini bejerýärler

  Generator toplumynyň öndürijilerinde dizel generatorynyň silindr kellesini saklamakda üns bermeli käbir möhüm nokatlary bar: 1. Suw ýetmezçiligi we ýokary temperatura sebäpli dizel generatory suwuň syzmagyna sebäp bolsa, silindriň ýarylmagyna sebäp bolup biler klapan ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4