Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Daşky elektrik bekedi

 • Pes sesli stansiýalar dizel generator toplumy

  Pes sesli stansiýalar dizel generator toplumy

  Generatoryň sesi

  Generator sesine stator bilen rotoryň arasynda magnit meýdanynyň pulsasiýasy netijesinde dörän elektromagnit ses we rulonyň aýlanmagy netijesinde dörän mehaniki ses girýär.

  Dizel generator toplumynyň ýokardaky ses analizine görä.Umuman, generator toplumynyň sesi üçin aşakdaky iki gaýtadan işlemek usuly ulanylýar:

  Oilag otagynyň sesini azaltmak bejergisi ýa-da ses garşy birligi satyn almak (onuň sesi 80DB-90dB).

 • Konteýner dizel generator toplumy

  Konteýner dizel generator toplumy

  Konteýner dizel generator toplumy esasan konteýner çarçuwasynyň daşky gutusyndan, gurlan dizel generator toplumyndan we ýörite bölekleri birleşdirýär.Konteýner dizel generator toplumy, dürli berk daşky gurşaw talaplaryny ulanmaga uýgunlaşyp biler ýaly, doly ýapyk dizaýny we modully kombinasiýa usulyny kabul edýär, kämil enjamlary, doly toplumy, aňsat gözegçilik, ygtybarly we ygtybarly geçirişi bilen bilelikde uly açyk, magdan we beýleki ýerlerde giňden ulanylmaly.

  Konteýner dizel generatorynyň artykmaçlyklary:

  1. Owadan görnüş, ykjam gurluş.Ölçegleri çeýe we üýtgäp bilýär we dürli zerurlyklara laýyklaşdyrylyp bilner.

  2. Işlemek aňsat.Konteýner ýokary hilli metaldan tozan we daşarky könelmezlik üçin suwa çydamly boýagdan ýasalýar.Dizel generator toplumynyň daşky görnüşi, göterilip we daşalyp, transport çykdajylaryny azaldyp, konteýneriň daşky görnüşi bilen takmynan deňdir we halkara ýük daşama wagtynda ýük daşamak ýerini bellemegiň zerurlygy ýok.

  3. Sesi siňdirmek.Dizel generatorlarynyň has adaty görnüşleri bilen deňeşdirilende, konteýner dizel generatorlary has ýuwaş bolmagyň artykmaçlygyna eýe, sebäbi konteýnerler ses derejesini peseltmek üçin ses geçirmeýän perdeleri ulanýarlar.Şeýle hem olar has berkdir, sebäbi saklaýan bölüm element hökmünde goralyp bilner.

 • Rainagyş geçirmeýän generator toplumy

  Rainagyş geçirmeýän generator toplumy

  Rainagyş geçirmeýän generator toplumy, akustika we howa akymy ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýany ulanyp, ylmy dizaýn bilen işlenip düzülen we dürli gurşawyň dürli görnüşlerine görä düzülip bilinýän elektrik bekedidir.

  Rainagyşdan goraýan generator toplumy, ýagyşyň girmeginiň öňüni almak üçin örtülendir, ýagyş ýaganda açyk howada ulanylsa-da, adatdakysy ýaly işleýär.Jenerator toplumynda, ýagyşdan goraýan örtük bilen üpjün edilen we örtügine oturdylan we ýagyşdan goraýan aşaky bölegi bilen birleşdirilen ýagyşdan goraýan ýörite enjam ulanylýar. ýagyşdan goraýan gapynyň teleskopik hasasyny açmak ýa-da ýapmak üçin gapy. Iň gowusy, ýagyş gapysynyň we gapagynyň gysgyç böleginiň üstünde ýagyş päsgelçiligi ýerleşdirilip, gapagyň iki tarapy hem amatly iki gapy bilen açylýar abatlamak ýa-da abatlamak üçin tehniki işgärler.Generator toplumynyň ýagyşdan goraýan enjamy generator toplumy üçin ýagyşdan gorap biler we tehniki işgärler hem generator toplumyny abatlap, tehniki hyzmaty çaltlaşdyryp bilerler, şonuň üçin generator toplumy gysga wagtda gaýtadan ulanylyp bilner. gereksiz adam we maliýe ýitgilerinden gaça durmak üçin mümkin boldugyça elektrik togunyň wagtyny azaldyň.

  Rainagyşdan goraýan elektrik bekedi, ýagyşyň, garyň we gumuň öňüni almak üçin enjamyň kuwwatyny ýokarlandyryp biljek açyk we meýdanly ýerleri gurmak üçin amatlydyr.Bu amatly, çalt we işlemek aňsat.