Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Garnituralar

 • Generator sazlaýjy

  Generator sazlaýjy

  Generator ümsümligi girizmek 1. Generator sesi köplenç daşky sesiň esasy çeşmesine öwrülýär.Häzirki wagtda jemgyýet barha köp ses talap edýär, sesiň hapalanmagyna nädip netijeli gözegçilik edip boljakdygyny aýtmak kyn iş, şeýle hem esasy ses çykaryş işimiz bolan uly höweslendiriş gymmaty bar.Bu işi gowy ýerine ýetirmek üçin ilki bilen dizel generatorynyň sesiniň düzümine düşünmeli we analiz etmeli.Egzoz sesine gözegçilik: Ses tolkuny boşlugy we perforaty giňeltmek arkaly güýçlendirilýär ...
 • Dolandyryjy seriýaly dizel generator toplumy

  Dolandyryjy seriýaly dizel generator toplumy

  “ATS106” iki taraplaýyn Ac naprýa .eniýesi, naprýatageeniýe anomaliýalarynyň ýüze çykmagy (güýjüň ýitmegi, naprýatageeniýeniň, naprýatageeniýeniň, ýygylygyň, ýygylygyň üstünden) takyk höküm çykarýar we ATS kommutasiýasy modulyň gijikdirilmegi prosesi bilen dolandyrylýar ...
 • Tank dizel generator toplumy

  Tank dizel generator toplumy

  Iňlis dilinde Volvo, meşhur Şwesiýa markasy, başga bir ady baý, baý (Volvo) kompaniýasy 120 ýyldan gowrak taryhy bolan Şwesiýanyň iň uly senagat kärhanalarydyr we dünýäniň iň gadymy motor öndürijilerinden biridir;Şu wagta çenli hereketlendirijiniň öndürilişi bir milliondan gowrak bolup, awtoulaglaryň, gurluşyk tehnikasynyň, gämileriň we ş.m. güýç pudagynda giňden ulanylýar, generator toplumlary üçin ideal güýç çeşmesidir. Goldx tarapyndan öndürilen WOLVO dizel enjamlary men ...
 • Tizlik dolandyryjy seriýasy dizel generator toplumy
 • AVR seriýaly dizel generator toplumy
 • Suw çüýşe dizel generatorynyň roly

  Suw çüýşe dizel generatorynyň roly

  Suwuň aýratyn ýylylyk kuwwaty uly bolany üçin, silindr blokynyň ýylylygyny siňdirenden soň temperatura ýokarlanýar, şonuň üçin sowadyjy suw suwuk zynjyry arkaly hereketlendirijiniň ýylylygy, suwy ýylylyk göteriji ýylylyk geçirijisi hökmünde ulanmak we soňra dizel generatorynyň hereketlendirijisiniň degişli iş temperaturasyny saklamak üçin konweksiýa ýylylygynyň ýaýramagynyň ýolundaky ýylylyk geçirijisiniň uly meýdanyndan.

  Dizel generatorynyň hereketlendirijisiniň suw temperaturasy ýokary bolanda, suw nasosy hereketlendirijiniň temperaturasyny peseltmek üçin suwy birnäçe gezek nasoslaýar, (Suw çüýşesi çukur mis turbadan durýar. Temperatureokary temperaturaly suw howanyň üsti bilen suw çüýşesine girýär hereketlendirijini silindr diwaryna sowatmak we aýlanyş) hereketlendirijini goramak üçin, gyş suwunyň temperaturasy gaty pes bolsa, bu gezek dizel generatorynyň hereketlendirijisiniň temperaturasynyň gaty pes bolmagy üçin suw aýlanyşyny togtadar.

  Dizel generatorynyň gurnalan suw çüýşesi, ähli generator bedeninde möhüm rol oýnaýar, eger suw çüýşesi nädogry ulanylsa, dizel hereketlendirijisine we generatoryna zeper ýetirer we agyr ýagdaýlarda dizel hereketlendirijisiniň kesilmegine sebäp bolar. şonuň üçin ulanyjylar dizel generatorynyň suw çüýşesini dogry ulanmagy öwrenmeli

 • Saklaýjy batareýa dizel generator toplumy

  Saklaýjy batareýa dizel generator toplumy

  Spesifikasiýa görnüşi Bahalandyrylan naprýa Veniýe V bahalandyrylan kuwwatAh ervetiýaçlyk kuwwaty CCA Çyzgy ölçegi (mm) Terminal gurluşy Terminal ýagdaýy (Arassa agramy) Kg LWH TH 6-QW-54 (500) 12 54 87 500 286 175 174 174 1 0/1 15.3 6-QW -60 (500) 12 60 98 500 256 170 203 225 1/4 0/1 16.4 585006-QW-48 (400) 12 48 75 400 242 175 155 175 1 1 12.3 855506-QW-55 (500) 12 55 88 500 229 172 183 203 1 1 14 5 ...
 • Süzgüç elementi dizel generator toplumy