Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Dizel generator toplumlary üçin tehniki soraglar we jogaplar (I)

1.Q: Iki generator toplumynyň bilelikde ulanylmagy üçin nähili şertler bar?Paralel işleri ýerine ýetirmek üçin haýsy enjamlar ulanylýar?

J: Paralel ulanmagyň şerti, iki maşynyň naprýa .eniýesiniň, ýygylygynyň we fazasynyň birmeňzeş bolmagydyr.Köplenç “bir wagtyň özünde üç” diýilýär.Paralel işi tamamlamak üçin ýörite parallel enjam ulanyň.Adatça doly awtomatiki kabinet kombinasiýasyny ulanmak maslahat berilýär.Enjamy el bilen deňeşdirmezlige çalşyň.Sebäbi el bilen paraleliň üstünligi ýa-da şowsuzlygy adam tejribesine baglydyr.Elektrik energiýasy işinde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, awtor el bilen paralel işlemegiň ygtybarly üstünligini batyrgaýlyk bilen aýdýardizel generatorlary0-a deňdir. Kiçijik elektrik üpjünçiligi ulgamy el bilen parallel elektrik üpjünçiligi ulgamy düşünjesine ulanylyp bilinmez, sebäbi ikisiniň gorag derejesi düýbünden başga.

2.Q: a güýç faktory näme?üç fazaly generator?Kuwwat faktoryny köpeltmek üçin güýç kompensatoryny goşup bolarmy?

J: Kuwwat faktory 0.8.Nook, sebäbi kondensatoryň zarýady we zarýady az elektrik üpjünçiliginiň üýtgemegine sebäp bolar.Bölüm yrgyldamasy.

3.Q: Näme üçin müşderilerimizden her 200 sagatdan soň ähli elektrik aragatnaşygyny berkitmegi talap edýäris?

A: Dizel generator toplumlarytitremäniň işgärleri.Önümçilikde öndürilen ýa-da gurnalan birlikleriň köpüsi peýdasyz goşa hozy ulanmalydyr.Bahar gazetlerini ulanmak peýdasyz, elektrik berkidijiler az bolansoň, uly kontakt garşylygy döreder, netijede enjamyň kadaly işlemegine sebäp bolar.

4.Q: Näme üçin generator otagy arassa we ýüzýän gumdan arassa bolmaly?

J: EgerDizel hereketlendirijisidem alýan hapa howa, güýji azaldar;Egergeneratorgum bölejikleri ýaly hapalary dem alýar, stator boşlugynyň arasyndaky izolýasiýa ýok ediler we agyrsy ýanar.

5.Q: Näme üçin 2002-nji ýyldan bäri kompaniýamyz, ulanyjylara gurnama wagtynda bitarap toprak ulanmagy maslahat bermeýär?

J: 1) Öz-özüňi düzgünleşdirmek funksiýasygeneratorlaryň täze nesligüýçlendirilýär;

2) Iş ýüzünde, bitarap toprak enjamynyň ýyldyrym şowsuzlygynyň ýokarydygy anyklandy;

3) topragyň ýokary hilli talaplary, ýönekeý ulanyjylar edip bilmeýärler.Howpsuz işlemek, toprak basmakdan gowudyr;

4) Bitarap toprakly enjam, syzmakdaky näsazlyklary we toprak ýalňyşlyklaryny öz içine alar we ýokary tok üpjünçiligi ýagdaýynda bu ýalňyşlyklar we ýalňyşlyklar ýüze çykyp bilmez.

6.Q: Bitarap esassyz bölümi ulananyňyzda haýsy meselelere üns bermeli?

J: 0-njy setir zarýad berilip bilner, sebäbi ojak bilen bitarap nokadyň arasyndaky kuwwat naprýa .eniýesini ýok edip bolmaz.Operator 0 setiri göni efirde görmeli.Esasy endige görä işlenip bilinmez.

7.Q: Güýjüne nädip gabat gelmeliÜPS we dizel generatoryUPS çykyşynyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin?

J: 1) UPS, adatça, 0.8-den işjeň güýje laýyk gelýän KW birligine öwrülýän görünýän KVA bilen aňladylýar.generator;

2) Egerumumy generatorulanylýar, UPS-iň işjeň güýji bellenen motor güýjüni kesgitlemek üçin 2-e köpeldilýär, ýagny generatoryň güýji UPS güýjünden iki esse köpdür.

3) PMG bilen hemişelik generator (hemişelik magnit tolgunmasy) ulanylsa, generatoryň güýjüni kesgitlemek üçin UPS-iň güýji 1,2 köpelýär, ýagnygeneratorkuwwat UPS güýjünden 1,2 esse köp.

 8.Q: 500V naprýa .eniýeli elektron ýa-da elektrik komponentlerini ulanyp bolarmy?dizel generatorydolandyryş şkaflary?

J: BaşararsyňyzSebäbi 400 / 230V naprýa .eniýe bellendidizel generatorytoplumy täsirli naprýa .eniýedir.Iň ýokary naprýa .eniýe täsirli naprýa .eniýeniň 1,414 essesidir..Agny, dizel generatorynyň iň ýokary naprýa .eniýesi Umax = 566 / 325V.

9.Q: Hemmesidizel generator toplumlaryöz-özüni goramak bilen enjamlaşdyrylanmy?

J: Aslynda beýle däl.Häzirki wagtda şol bir marka bolan ýa-da bolmasa käbir bölümler hatda bazara çykýar.Ulanyjylar birlik satyn alanda özleri anyklamaly bolýarlar.Writtenazuw materiallaryny şertnama goşundy hökmünde ýasamak iň gowusydyr.Umuman, arzan bahaly maşynlarda öz-özüni goramak funksiýalary ýok.

10.Q: Galp içerki nädip tanamalydizel hereketlendirijileri?

J: Ilki bilen zawod şahadatnamasynyň we önüm şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, dizel dwigateli zawodynyň "şahsyýeti", hökman bolmaly.Şahadatnamadaky üç seriýa belgisini ýene bir gezek barlaň 1) adyň belgisi;2) Bedeniň belgisi (görnüşinde, adatça, polwi ujy bilen işlenip düzülen tekizlikde we şrift konweksdir);3) Nebit nasosynyň adynyň belgisi.Bu üç san we hakyky sandizel dwigatelibarlamaly, takyk bolmaly.Şübhe tapylsa, barlamak üçin bu üç san öndürijä habar berilip bilner.


Iş wagty: 27-2024-nji maý