Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Paralel we parallel şkaflaryň artykmaçlyklary

Paralel we parallel şkaflaryň artykmaçlyklary:

Awtomat generator toplumysinhron dolandyryş, ýük paýlaýyş moduly we awtomatiki açylyş we ýapmak wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylan parallel (parallel), şkaf enjamyny birleşdirýän toplumyň tutuş toplumy ösen öndürijiligi, ulanmagy aňsat we tehniki taýdan üpjün edýär.Kombinasiýa kabinetiniň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. Elektrik üpjünçiligi ulgamynyň ygtybarlylygyny we dowamlylygyny ýokarlandyrmak.Birnäçe enjam elektrik toruna birikdirilendigi sebäpli, elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi we ýygylygy durnukly we uly ýük üýtgemeleriniň täsirine çydap bilýär.

2. hyzmat etmek, paralel ulanmakda has amatly birnäçe birlik, merkezleşdirilen meýilnamalaşdyrmak, işjeň ýük paýlamak we reaktiw ýük, tehniki hyzmaty, tehniki hyzmaty amatly we wagtynda edip biler.

3. ýangyç, nebit galyndylary sebäpli dörän ýokary güýçli enjamyň kiçi göwrümli işini azaltmak üçin torda ýüküň ululygyna görä has az tygşytly enjamlara ýerleşdirilip bilner.

4. geljekdäki giňeliş has çeýe, diňe kompaniýa geljekde elektrik torunyň kuwwatyny giňeltmeli we soň goşmaly bolanda, häzirki wagtda zerur bolan elektrik öndürmek we parallel enjamlary gurmak zerur.dizel generator toplumlarywe deslapky maýa goýumlarynyň has tygşytly bolmagy üçin birligiň paralel giňelmegini aňsatlyk bilen gazanyp biler.

Paralel işlemek üçin talaplar we şertler:

Elektron tizligi kadalaşdyrmakgenerator toplumy;Birmeňzeş faza yzygiderliligi;Naprýatageeniýe deňdir;Theygylygy birmeňzeş;Birmeňzeş tapgyr.Awtomatiki parallel ekran: iň amaly awtomatlaşdyryş ulgamy.El bilen parallel ekranyň ähli funksiýalary bilen.Wyklýuçatel saýlaýjy “awtomatiki” ýagdaýda ýerleşdirilende, awtomatiki sinhronizator birleşdiriljek bölümiň ýygylygyny we fazasyny awtomatiki sazlap biler we awtomatiki paralel gazanmak üçin sinhronizasiýa wagtynda ýapylyş signalyny çykaryp biler.Gurlan programmirläp bolýan gözegçilik ediji, elektrik torunyň ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin ýük balansyny, ýük islegini we birlik işiniň meýilnamasyny awtomatiki dolandyryp biler.Elektrik togy şowsuz bolanda awtomatiki usulda başlap bilergenerator toplumy, awtomatiki paralel we parallel ulgamyň dürli kemçiliklerine gözegçilik ediň.

Birnäçe generator toplumynyň esasy aýratynlyklary

1. el bilen / awtomatiki parallel re modeimi saýlamak.

2. sinhron we takyk, täsir ýok, parallel wagt gysga (3 sekuntdan köp bolmaly däl).

3. operasiýa görä tygşytly bolar ýaly, ýük awtomatiki ýa-da sütünli birleşdirilmeli.

4. Birnäçe birlik bir wagtda işlese, ýük paýlanyş tapawudy 5% -den az bolup, enjamyň işiniň ygtybarlylygyny üpjün edýär.

5. gurluşyň öz-özüni dolandyryş dolandyryş moduly bilen, set şowsuz bolanda awtomatiki başlangyjy we girişi we awtomatiki paralel amala aşyryp biler;Elektrik togy dikeldilenden soň awtomatiki bölüň we saklaň.

6. ters güýç, artykmaç, gysga utgaşma, mehaniki näsazlyk, şarjagazlar ýüzýän zarýad berijiniň näsazlygyny görkezmek we goramak funksiýalary bilen.

7. ATS şkafy bilen bilelikde ulanylyp bilner, şnur gelenden soň, enjam kesmegi awtomatiki gijikdirýär, ýük şnurlara geçirilýär;Elektrik togy şowsuz bolanda, enjam başlaýar we ýük generatoryna geçirilýär.Bu öwrülişiklerde esasy güýç hemişe birinji orunda durýar.


Iş wagty: 27-2024-nji maý