Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Generatoryň ömri näçe wagt kesgitlenýär?Haýsy faktorlar bar?

Dizel generatoryňyzy mümkin boldugyça uzak dowam etdirmegiň ýollaryny gözleýärsiňizmi?Ora-da a satyn almak isleýärsiňizmi?ýokary hilli generatorwe näçe wagt işlejekdigini bilmek isleýärsiňizmi?Her niçigem bolsa, esasy näçe wagtdygyny bilmekdirdizel generatorydowam etmeli.Bu gün size käbir usullary we maslahatlary paýlaşaryn.Ilki bilen göz öňünde tutmaly faktor ulanmakdyr.Ortaça,dizel generatorlary10,000 bilen 30,000 sagat we ondanam köp ulanylýar.Adatça, bu takmynan 20-25 ýyl we ondan soňky ulanyşa deňdir.

Do dizel generatorlarytebigy gazdan ýa-da benzin öndürijilerinden has uzyn?Hawa, dizel generatorynyň ortaça ömri beýlekilerden has uzyngeneratorgörnüşleri.Munuň bir sebäbidizel generatorlarybeýleki enjamlardan has ýönekeýdir.Mundan başga-da, olaryň aýlanma tizligi tebigy gazyňkydan has pesdir /benzin öndürijiler.Bu faktorlaryň ikisi-de muny aňladýardizel generatorlarybeýleki generatorlara garanyňda has az könelmegi we ýyrtylmagyny öndürýär.Netijede,tebigy gaz we benzin öndürijiler10 esse çalt köneliň: 2000-3000 sagada çenli ulanmak.Aslynda, generatorlary ýygy-ýygydan ulanmagyň zerurlygy bolmadyk kärhanalar üçin, senagat taýdan ulanmak üçin çydamly generator zerur bolsa, adizel generatoryiň gowy saýlawdyr.Durmuş ageneratorulanylyşyna hem baglydyr.Ine, ulanyş görnüşi a hyzmat ediş möhletine nähili täsir edýärgenerator.Başga bir tarapdan, doly ulanmangeneratorgeneratoryna has çalt zeper ýetirip biler.

Eger generator birnäçe aýlap ulanylyşyň arasynda galan bolsa, bu adatça çakdanaşa ulanmakdan has köp enjamda döwülýär.Haçan adizel generatoryuzak wagtlap ulanylýar, hereket edýän bölekler biri-birine sürtülýär we has uly sürtülme döredýär.Bu, ulanylanda enjamyň sowukdan gaty yssy boljakdygyny aňladýar.Soň bolsa öçürilýär we ýene sowadylýar.Sürtülmäniň ýokarlanmagyndan başga-da, bu çalt temperaturanyň üýtgemegi gaty kyngeneratorlary.Yzygiderli ulanmak, okislenmäniň öňüni alýar we ulanmazdan ozal içerki ýangyjyň zaýalanmagynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, generator problemalary köplenç öndürijiligiň üýtgemegi bilen görkezilýär.Netijede, ýygy-ýygydan ulanmak hem düzedilmeli meselelere üns bermegi kynlaşdyrýar.Başga sözler bilen aýdylandadizel generatorygaty az ulanylýar, generatoryň öndürijiliginiň adaty şertlerden tapawutlydygyny ýa-da ýokdugyny aýtmak mümkin däl.Ömrüni gysgaldýan başga bir görnüşigeneratornädogry güýç.Dizel generatorynyň kuwwaty ýerine ýetirýän işine laýyk gelmese, ýaňy beýan edilen iki şertiň birine sebäp bolup biler.Başga bir söz bilen aýdylanda, ýa aşa işlenen ýa-da işlemedik.Iş üçin gaty kiçi generator, dürli komponentlerini çalt könelip bilýän yzygiderli dartylýar.Munuň tersine, doly güýji bilen işlemeýän ululykdaky generatorlar köplenç uglerodyň gurulmagy bilen ýapylýar.

Netijede, ähli maşynlarda bolşy ýaly, dizel generatorynyň ömrüni köpeltmegiň açarydyr.Şeýlelik bilen, näçe wagt dowam edýärdizel generatoryiň soňky?Asyl jogap, dizel generatorynyň hyzmat ediş möhleti tehniki hyzmat derejesine baglydyr.Dizel generator enjamlaryňyzyň dowamly bolmagyny isleseňiz, onuň dogry güýjünde, yzygiderli işleýändigine we zerur tehniki hyzmatyň bardygyna göz ýetiriň.Başga bir tarapdan, ygtybarly satyn almaga taýyn bolsaňyzdizel generatory, dogry dizel generator toplumyny saýlamak üçin Jiangsu Goldx Generator Set Co., Ltd. zawodyna hoş geldiňiz.


Iş wagty: 28-2024-nji maý