Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
nybjtp

Volokary woltly dizel generatorynyň ýer garşylyk kabinetiniň iki dizaýn shemasy we olary nädip sargyt etmeli

Durmuşymyz elektrik energiýasy bilen barha aýrylýar wedizel generator toplumlarydurmuşda has giňden ulanylýar.Dürli ýerüsti garşylyk şkaflarynyň ulanylyşyna laýyk gelýän dürli programmalar, dürli talaplar dörediler.

Bar bolan ýokary woltly dizel generator toplumynyň ýer garşylyk kabinetiniň iki dizaýny barshema :

1. Her biri üçin ýer garşylygy kabinetini düzüňgenerator toplumy.Topraga garşylyk kabineti ýokary woltly kontaktdan ýa-da tok öçürijiden, toprak garşylygyndan we toprakdan gorag röle modulyndan durýar.Ulgam paralel bolsa, her bir ýer garşylygynyň elektrik toguny döwüjini öz wagtynda ýapmak ýa-da aýyrmak üçin ulanylýan PLC dolandyryş modulyny gurmaly.Sebäbi köp ýokary basyşly parallel ulgamlarda diňe bir ýokary basyşlydizel generator toplumyýerleşdirilmegine rugsat berilýär.

Üstünlikleri we kemçilikleri: Her ýokary naprýa .eniýedizel generator toplumyabatlaýyş taslamasynda çeýe we amatly ýerüsti garşylyk şkafy bilen enjamlaşdyrylandyr: hersiniň ýekeje işine ulanylyp bilnerdizel generator toplumywe köp adamyň parallel işlemegi üçin amatlydyrdizel generator toplumlary.

Bölümler goşulanda hem amatlydyr.Adetmezçilikleri: sebäbi hersidizel generator toplumyýer garşylygy, ýer ýalňyş relýesi we KT bar, uly meýdany eýeleýär we maýa goýum çykdajylary gaty ýokary.Iki ýa-da has köp ýerüsti rezistorlar bir wagtyň özünde topraklanan bolsa, topragy goramak moduly nädogry işlemäge ýykgyn edýär.

Köpdizel generator toplumlaryýer garşylygyny paýlaşyň we ýer garşylygy baglanyşygy köp ýokary woltly kontaktlar tarapyndan dolandyrylýar.Tutuş ulgam toprak garşylyk kabineti bilen enjamlaşdyrylandyr.Zemin garşylyk kabineti toprak rezistoryndan, köp woltly kontaktlardan we toprakdan goramak modulyndan durýar.

Üstünlikleri we kemçilikleri: köpdizel generator toplumlaryumumy garşylygy paýlaşyň, ýer garşylygyna maýa goýumlaryny azaldyň, şol bir wagtyň özünde aýak yzyny azaldyň.Şeýle-de bolsa, abatlaýyş taslamasyndadizel generator toplumyaýratyn işlemeli, ýere garşylyk kabinetini goşmaly.

Dizel generatorytoprak garşylyk kabinetiniň sargyt görkezmeleri:

1. Dizel enjamynyň güýji, naprýa; eniýesi we mukdary;

2. kabinetiň materialy, reňki, ululygy we girişi we çykyşy;

3. garşylyk gymmaty, akym wagty we akym akymy;

4. Häzirki transformatoryň gatnaşygy;

5. garşylyk kabinetiniň akylly gözegçilik enjamyny gurmalymy;

6. vakuum kontaktoryny gurmalymy;

7. birlikleriň sany 1-den köp bolsa, köp kanally baglanyşyk gazanmak üçin PLC kontrolleýjisini gurmalymy.


Iş wagty: 27-2024-nji maý